kvkk

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

Kullanıcılardan (“Kullanıcı (lar)”) kendi rızaları dahilinde web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elde edilen kişisel verilerin toplanmasında ve kullanılmasında KONTRAPLAK SHOP ‘un izlediği ilkeler bu Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmiştir.

Toplanabilecek Kişisel Veriler

KONTRAPLAK SHOP , Kullanıcı hakkında aşağıdaki verileri toplayabilir:

– Kimlik – İşlem Güvenliği Bilgileri
– IP – Yasal ve Uyumluluk Bilgileri
– İletişim Bilgileri – Talep / Şikayet Yönetimi Bilgileri
– Kullanıcı Bilgileri – Olay Yönetimi Bilgileri
– Kullanıcı İşlem Bilgileri
ve Web Sitesi ile ilgili hizmetlerin ifası için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat uyarınca kişisel veri olarak kabul edilen diğer bilgiler. Kullanıcı, bu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaç dahilinde bu tür verilerin işlenmesine açıkça izin verir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddesi uyarınca geri alınamayacak şekilde anonim hale getirilen veriler, söz konusu hükümlere göre kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu Gizlilik hükümlerine bakılmaksızın gerçekleştirilecektir. Politika.

Çerezlerin Kullanımı

KONTRAPLAK SHOP , Web Sitesini kullanırken Kullanıcıların ziyaret ettikleri bölümler ve tıkladıkları alanlarla ilgili bilgileri otomatik olarak toplar. “Cookie” teknolojisi kullanılarak elde edilen bu tür veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknolojinin amacı, Kullanıcıların Web Sitesini ilk ziyaretlerinden itibaren ziyaret ettikleri bölümlerin içeriğine kolayca erişebilmelerini sağlamaktır. Tarayıcıların çoğu, başlangıçta teknik iletişim dosyaları olan bu tür “tanımlama bilgilerini” etkinleştirmek üzere tasarlanmıştır; ancak Kullanıcılar diledikleri takdirde teknik iletişim dosyalarını almamaları veya teknik iletişim dosyaları gönderildiğinde uyarı vermeleri için tarayıcı ayarlarını diledikleri zaman değiştirebilirler.

Çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama amaçları doğrultusunda, KONTRAPLAK SHOP, Kullanıcıların Web sitesindeki davranışlarını tarayıcıya yerleştirilen bir “çerez” aracılığıyla ilişkilendirme ve sayfa görüntüleme sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama gibi ölçütlere göre yeniden pazarlama listelerini yapılandırma hakkına sahiptir. sayılar. Ayrıca, Kullanıcılara Web Sitesinde veya görsel reklam ağındaki diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe özel reklam içeriği gösterilebilir.

Verilerin Kullanım Amacı

KONTRAPLAK SHOP , toplanan kişisel verileri, Kullanıcının Web Sitesinden yararlanabilmesi, duruma göre Web Sitesine üyelik kaydını sonuçlandırması, sunulan hizmetleri iyileştirmesi ve geliştirmesi, yeni hizmetler sunması ve Kullanıcıları bilgilendirmesi için kullanacaktır. yeni hizmetler, bu konuda gerekli bildirimleri yapmak, Kullanıcı ile iletişime geçmek ve verilen hizmetlerin niteliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek.

Söz konusu kişisel veriler, KONTRAPLAK SHOP raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebileceği gibi , Kullanıcı kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak amacıyla kullanılabilir. Kullanıcının ayrı bir açık rıza vermesi halinde söz konusu bilgiler KONTRAPLAK SHOP ve bu izin kapsamında işbirliği içinde olduğu taraflarca doğrudan pazarlama amacıyla işlenebilir, saklanabilir, üçüncü kişilere aktarılabilir ve Kullanıcı, belirli uygulama, mal ve hizmetlerin tanıtımı ve bu bilgiler kullanılarak bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimde bulunulması amacıyla iletişime geçilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve / veya ilgili mevzuatta öngörülen istisnaların izin verdiği ölçüde KONTRAPLAK SHOP , aşağıda belirtilen Kullanıcı rızasını almadan kişisel verileri işleyebilir ve üçüncü şahıslarla paylaşabilir. kapsamlı olmayan durumlar:

  • İşleme, yasalar kapsamında özel olarak sağlanır,
  • Veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayati menfaatlerini veya bedensel bütünlüğünü korumak için işlemenin gerekli olması, veri sahibinin fiili imkansızlık nedeniyle rızasını ifade edecek durumda olmaması,
  • Kullanıcı ile KONTRAPLAK SHOP arasında bir sözleşmenin yürütülmesi veya ifası için işlemenin gerekli olması ,
  • Yasal yükümlülüklere uyum için işlemenin gerekli olması,
  • Kişisel veriler, Kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiş,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin gerekli olması,
  • KONTRAPLAK SHOP izlediği meşru menfaatler için , bu menfaatin Kullanıcının temel haklarına ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, işlem yapılması gereklidir .

Verilerin Paylaşılması

KONTRAPLAK SHOP, Kullanıcıya sunulan hizmetlerin ifasını sağlamak amacıyla , Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak oluşturulan yeni verileri , sınırlı olmak kaydıyla KONTRAPLAK SHOP hizmet veren üçüncü kişilere aktarabilir. bu tür hizmetlerin sağlanması amacıyla. Bu bağlamda, Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi (iyileştirme ve özelleştirme dahil), Kullanıcının güvenliğinin sağlanması, hileli veya yetkisiz kullanımın belirlenmesi, operasyon el değerlendirme araştırması, Web Sitesi veya KONTRAPLAK SHOP hizmetleri ile ilgili hataların giderilmesi ve bunların gerçekleştirilmesi amacıyla bu Gizlilik Politikası veya Kullanıcıya sağlanan diğer gizlilik notlarında belirtilen hedeflerin, KONTRAPLAK SHOP Kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmeti sağlayıcıları, hukuk firmaları, araştırma şirketleri ve çağrı merkezleri gibi üçüncü şahıslarla paylaşabilir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen üçüncü şahısların, Kullanıcının kişisel verilerini yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularda saklayabileceğini peşinen kabul eder.

Kullanıcının Kişisel Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

KONTRAPLAK SHOP’ a başvurarak Kullanıcı şunları yapma hakkına sahiptir:

Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kendisine ilişkin kişisel veriler işlenmişse
ek bilgi talep etme, Kişisel verilerin
işlenme amacını ve kişisel verilerin bunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme Bu amaçla,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme, İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olan düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini talep etme, ilgili mevzuat,
İlgili mevzuata uygun olarak yapılan düzeltme, silme veya imha işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerin analizi sonucunda kendisiyle ilgili olumsuz sonuçlara itiraz etme tamamen otomatik yollarla,
hukuka aykırı bir işleme operasyonu sonucunda uğradığı zararların tazmini talep edebilir.
Kullanıcı, Formda açıklanan prosedürü takip ederek Veri Sahibi Talep Formunu doldurup KONTRAPLAK SHOP’ a göndererek KONTRAPLAK SHOP’ a başvurabilir .

KONTRAPLAK SHOP yukarıda listelenen taleplere ilişkin gerekçeli olumlu / olumsuz yanıtını yazılı veya dijital olarak verebilir. Genel bir kural olarak, taleplere cevap vermek için yapılan işlemler ücretsizdir. Ancak, işlemlerin bir bedel gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Veri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret alınabilir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası kapsamında KONTRAPLAK SHOP’ a kendisi tarafından sağlanan bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerle ilgili bir değişiklik olması durumunda söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının bu tür bilgileri güncellememesi durumunda KONTRAPLAK SHOP sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, KONTRAPLAK SHOP ‘un herhangi bir kişisel verisini kullanmasını engelleyecek bir talepte bulunması halinde KONTRAPLAK SHOP tarafından üstlenilen hizmetlerden tam olarak yararlanamayacağını ve doğabilecek her türlü husustan sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder. bu bakımdan.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KONTRAPLAK SHOP , Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, hizmetlerin sunulduğu süre boyunca hizmetlerin niteliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla saklayacaktır.

Ek olarak, KONTRAPLAK SHOP kişisel verileri, KONTRAPLAK SHOP ile Kullanıcı arasında bir çatışma çıkması durumunda, ihtilaf kapsamında gerekli savunmaların yapılması amacıyla ve ilgili mevzuatta belirtilen süre sınırlaması ile sınırlı olarak saklayabilir .

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler, Garantiler ve Sorumluluk

İlgili mevzuat veya bu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen şartlara tabi olarak KONTRAPLAK SHOP şunları taahhüt eder:

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi önlemek,
  • Kişisel verilerin korunması amacıyla uygun güvenlik seviyesinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve gerekli denetimleri yapmak.

Web sitesinin başka uygulamalara link vermesi durumunda, KONTRAPLAK SHOP bu tür uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu tutulamaz.

Kişisel verilerin yukarıda belirtilen hükümler kapsamına giren her türlü kullanımından doğabilecek zararlardan KONTRAPLAK SHOP sorumlu tutulamaz.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanan kullanıcılar burada yer alan tüm şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. KONTRAPLAK SHOP, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncellenen Gizlilik Politikası, herhangi bir şekilde Kullanıcıya sunulduğu tarihte yürürlüğe girecektir.